زینت ایازی
سطح تحصیلات: 
دکتری تربیت بدنی(رشد حرکتی) / مدرس دانشگاه شیراز و پیام نور / مربی بازی و ورزش کودکان

شهر: شیراز

اصغر تنهایی
مربی بازی و ورزش کودکان
عضو اتحادیه جهانی دراماتراپی
مربی نمایش خلاق و قصه گویی
مربی بیم المللی یوگای خنده

شهر: ساوه

فائزه بندگار
مربی بازی و ورزش کودکان
مسئول کمیته بازی و ورزش کودکان 

شهر: جزیره قشم

ملیکا باقر
مربی موسیقی کودک

شهر: تهران

زهرا ده بزرگی
مربی بازی و ورزش کودکان

شهر: شیراز

مرجان زندیه
مربی موسیقی کودک

شهر: تهران

میترا نجفی شاه کوهی
مربی باشگاه نشاط و خنده و بازی و ورزش کودکان

شهر: تهران